Elektronická fakturácia

Podrobnejšie informácie o elektronickej fakturácií

Spoločnosť Trenčianske minerálne vody umožňuje zasielanie daňových dokladov – faktúr aj v elektronickej podobe vo formáte PDF. Je to moderný, ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob zasielania daňových dokladov v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Prečo to robíme?

Medzi hlavné výhody daňových dokladov v elektronickej podobe patrí:

  • časová a finančná úspora
  • šetrenie životného prostredia
  • skrátenie doby potrebnej na doručenie faktúry ku zákazníkovi
  • jednoduchá manipulácia s daňovým dokladom v elektronickej podobe
  • možnosť elektronickej archivácie PDF dokladov – úspora  priestoru pri archivácii

Ako bude celý systém fungovať?

Veľmi  jednoducho.  Po zavedení Vášho súhlasu do nášho systému už nebudete dostávať faktúru v papierovej forme, ale e-mailom vo formáte PDF. K otvoreniu tohto formátu nie je z Vašej strany nutná žiadna úprava a ani nepotrebujete žiadny špeciálny software. Môžete sa teda sami rozhodnúť, či si daňový doklad vytlačíte, prípadne v koľkých kópiách, alebo uložíte v elektronickom formáte.

Súhlas s elektronickou fakturáciou si môžete stiahnuť

Potrebujem pre príjem faktúr nejaký špeciálny software?

Pre otvorenie dokumentu vo formáte PDF potrebujete program Adobe Acrobat Reader (verzia 8 a vyššia), ktorá je k dispozícii zadarmo. Na mnohých počítačoch je inštalovaný už výrobcom počítača.

Je to legálne?

Áno. Daňový doklad vo formáte PDF spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ak predsa váhate a nie ste si istý kvôli dodžiavaniu účtovných a daňových zákonov, pozrite si názor Finančnej správy SR na používanie elektronickej fakturácie:

…Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Výber formátu neurčuje členský štát, ale použitie elektronického formátu záleží od zdaniteľných osôb. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu, ako napr. PDF. Zákon podmieňuje vyhotovenie elektronickej faktúry súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Tento súhlas môže byť vyjadrený písomne, elektronicky – emailom, ústne alebo aj samotným spracovaním faktúry zo strany príjemcu alebo jej úhradou. Príjemca si musí byť istý, že je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru a zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť.

Kompletný výklad Finančnej správy SR je k dispozícií tu