Čestné prehlásenie návštevy

Poučenie pre návštevy vstupujúce do priestorov TMV, a.s.

Poučenie pre návštevy vstupujúce do priestorov TMV, a.s. – Závod plnenia minerálnej vody

Povinnosti návštevy pri vstupe do priestorov Závodu plnenia minerálnej vody:
1. Ohlásiť účel vstupu navštevovanému zamestnancovi TMV, a. s. prostredníctvom videovrátnika,
2. Oboznámiť sa s týmto poučením,
3. Oznámiť navštevovanému zamestnancovi TMV, a. s. všetok vnášaný a vynášaný materiál,
4. Umožniť zamestnancovi TMV, a. s. kontrolu motorového vozidla.
Návšteve, ktorá vykazuje známky infekčného alebo iného prenosného ochorenia, príp. nespôsobilosti v dôsledku požitia alkoholu, omamných a psychtropných látok bude vstup do priestorov Závodu plnenia minerálnej vody zamietnutý.

Pohyb návštevy po areáli Závodu plnenia minerálnej vody:
1. Návšteva sa smie pohybovať len po vyznačených komunikáciach, s dodržaním náležitej opatrnosti a za podmienok dodržania bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku,
2. Parkovanie vozidiel návštev je možné len na vyznačených plochách,
3. Nakládku a vykládku vozidiel, odkladanie vnášaných predmetov a pracovnú činnosť je možné
vykonávať výhradne podľa pokynov zamestnanca TMV, a.s.
4. Fajčenie v areáli ZPMV je dovolené len na vyhradenom mieste.
Je zakázaný pohyb mimo vyznačených komunikácií a svojvoľný pohyb po areáli Závodu plnenia minerálnej vody

Vstup a výkon pracovnej činnosti vo výrobných priestoroch Závodu plnenia minerálnej vody:
1. Vstup návštevy do výrobných priestorov je možný výhradne v sprievode zamestnanca TMV, a.s. a za podmienok dodržania bežnej osobnej hygieny a v čistom odeve,
2. Výkon pracovnej činnosti návštevy je možný len so súhlasom zamestnanca TMV, a.s. a v ním určenom priestore a rozsahu oprávnenosti,
3. Pred vstupom do výrobných priestorov je návšteva povinná obliecť si jednorazový ochranný odev (plášť), obuť si pevnú uzavretú obuv a vykonať umytie a dezinfekciu rúk a očistu obuvi,
4. Návšteva je povinná rešpektovať pokyny sprevádzajúceho zamestnanca TMV, a.s. a počínať si tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti a poškodeniu zariadení TMV, a.s.,
5. Návšteva je povinná pri výkone pracovnej činnosti ohlásiť zamestnancovi TMV, a.s. akúkoľvek zistenú mimoriadnu udalosť a podieĺať sa primerane a podľa pokynov zamestnanca TMV, a.s. na zmiernení jej následkov alebo jej odstránení,
6. Návšteva, ktorá vykazuje známky infekčnej alebo inej prenosnej choroby, resp. nespôsobilosť v dôsledku požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok bude z priestorov Závodu plnenia minerálnej vody vykázaná.

Návštevám je zakázané:
– svojvoľne vstupovať do výrobných priestorov Závodu plnenia minerálnej vody, svojvoľne
vykonávať pracovnú činnosť a vykonávať pracovnú činnosť mimo zamestnancom TMV, a.s.
určeného priestoru,
– vykonávať svojvoľný zásah do strojno-technologického zariadenia a výrobného procesu,
– fajčiť a konzumovať jedlá a nápoje vo výrobných priestoroch Závodu plnenia minerálnej vody,
– znečisťovať priestory a vykonávať činnosti, ktoré môžu viesť ku kontaminácií výrobkov (kašľanie,
pľuvanie),
– poškodzovať zariadenia Závodu plnenia minerálnej vody.


Čestné prehlásenie návštevySvojim podpisom čestne prehlasujem, že zamestnanci vykonávajúci činnosť v priestoroch spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a.s. Závod plnenia minerálnej vody v dobe výkonu svojej činnosti netrpia žiadnym infekčným a iným prenosným ochorením a môžu sa pohybovať vo výrobných priestoroch potravinárskeho podniku.

Svojím podpisom ďalej prehlasujem, že som zamestnancov oboznámil(a) s hore uvedeným Poučením pre návštevy vstupujúce do priestorov TMV, a.s. Závod plnenia minerálnej vody


SpoločnosťMenoEmail