Pokyny pre návštevy vstupujúce do priestorov TMV, a. s.

Závod plnenia minerálnej vody

Povinnosti návštevy pri vstupe do priestorov Závodu plnenia minerálnej vody:
 1. Ohlásiť účel vstupu navštevovanému zamestnancovi TMV, a. s. prostredníctvom videovrátnika,
 2. Oboznámiť sa s týmto poučením,
 3. Oznámiť navštevovanému zamestnancovi TMV, a. s. všetok vnášaný a vynášaný materiál,
 4. Umožniť zamestnancovi TMV, a. s. kontrolu motorového vozidla.
Návšteve, ktorá vykazuje zjavné známky infekčného alebo iného prenosného ochorenia, príp. nespôsobilosti v dôsledku požitia alkoholu, omamných a psychtropných látok bude vstup do priestorov Závodu plnenia minerálnej vody zamietnutý.

 

Pohyb návštevy po areáli Závodu plnenia minerálnej vody:
 1. Návšteva sa smie pohybovať len po vyznačených komunikáciach, s dodržaním náležitej opatrnosti a za podmienok dodržania bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku,
 2.  Parkovanie vozidiel návštev je možné len na vyznačených parkovacích plochách
 3. Nakládku a vykládku vozidiel, odkladanie vnášaných predmetov a pracovnú činnosť je možné vykonávať výhradne podľa pokynov zamestnanca TMV, a. s.,
 4. Fajčenie v areáli ZPMV je dovolené len na vyhradenom mieste.
Je zakázaný pohyb mimo vyznačených komunikácií a svojvoľný pohyb po areáli Závodu plnenia minerálnej vody

 

Vstup a výkon pracovnej činnosti vo výrobných priestoroch Závodu plnenia minerálnej vody:
 1. Vstup návštevy do výrobných priestorov je možný výhradne v sprievode zamestnanca TMV, a. s. a za podmienok dodržania bežnej osobnej hygieny a v čistom odeve,
 2. Výkon pracovnej činnosti návštevy je možný len so súhlasom zamestnanca TMV, a. s. a v ním určenom priestore a rozsahu oprávnenosti,
 3. Pred vstupom do výrobných priestorov je návšteva povinná obliecť si jednorazový ochranný odev (plášť), obuť si pevnú uzavretú obuv a vykonať umytie a dezinfekciu rúk a očistu obuvi,
 4. Návšteva je povinná rešpektovať pokyny sprevádzajúceho zamestnanca TMV, a. s. a počínať si tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti a poškodeniu zariadení TMV, a. s.,
 5. Návšteva je povinná pri výkone pracovnej činnosti ohlásiť zamestnancovi TMV, a. s. akúkoľvek zistenú mimoriadnu udalosť a podieľať sa primerane a podľa pokynov zamestnanca TMV, a. s. na zmiernení jej následkov alebo jej odstránení,
 6. Návšteva, ktorá vykazuje zjavné známky infekčnej alebo inej prenosnej choroby, resp. nespôsobilosti v dôsledku požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok bude z priestorov Závodu plnenia minerálnej vody vykázaná.

 

Návštevám je zakázané:
 • svojvoľne vstupovať do výrobných priestorov Závodu plnenia minerálnej vody, svojvoľne vykonávať pracovnú činnosť a vykonávať pracovnú činnosť mimo zamestnancom TMV, a. s. určeného priestoru,
 • vykonávať svojvoľný zásah do strojno-technického zariadenia a výrobného procesu,
 • fajčiť a konzumovať jedlá a nápoje vo výrobných priestoroch Závodu plnenia minerálnej vody,
 • znečisťovať priestory a vykonávať činnosti, ktoré môžu viesť ku kontaminácií výrobkov (kašľanie, pľuvanie) a fajčiť mimo vyhradeného miesta,
 • poškodzovať zariadenia Závodu plnenia minerálnej vody.