Pokyny pre návštevy vstupujúce do priestorov TMV, a. s.

Závod plnenia minerálnej vody

Povinnosti návštevy pri vstupe do priestorov Závodu plnenia minerálnej vody:
 1. Ohlásiť účel vstupu navštevovanému zamestnancovi TMV, a. s. prostredníctvom videovrátnika,
 2. Oboznámiť sa s týmto poučením,
 3. Oznámiť navštevovanému zamestnancovi TMV, a. s. všetok vnášaný a vynášaný materiál,
 4. Umožniť zamestnancovi TMV, a. s. kontrolu motorového vozidla.
Návšteve, ktorá vykazuje zjavné známky infekčného alebo iného prenosného ochorenia, príp. nespôsobilosti v dôsledku požitia alkoholu, omamných a psychtropných látok bude vstup do priestorov Závodu plnenia minerálnej vody zamietnutý. Návšteva berie bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že priestor ZPMV je monitorovaný kamerovým monitorovacím systémom.

 

Pohyb návštevy po areáli Závodu plnenia minerálnej vody:
 1. Návšteva sa smie pohybovať len po vyznačených komunikáciach, s dodržaním náležitej opatrnosti a za podmienok dodržania bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku,
 2.  Parkovanie vozidiel návštev je možné len na vyznačených parkovacích plochách
 3. Nakládku a vykládku vozidiel, odkladanie vnášaných predmetov a pracovnú činnosť je možné vykonávať výhradne podľa pokynov zamestnanca TMV, a. s.,
 4. Fajčenie v areáli ZPMV je dovolené len na vyhradenom mieste.
Je zakázaný pohyb mimo vyznačených komunikácií a svojvoľný pohyb po areáli Závodu plnenia minerálnej vody

 

Vstup a výkon pracovnej činnosti vo výrobných priestoroch Závodu plnenia minerálnej vody:
 1. Vstup návštevy do výrobných priestorov je možný výhradne v sprievode zamestnanca TMV, a. s. a za podmienok dodržania bežnej osobnej hygieny a v čistom odeve,
 2. Výkon pracovnej činnosti návštevy je možný len so súhlasom zamestnanca TMV, a. s. a v ním určenom priestore a rozsahu oprávnenosti,
 3. Pred vstupom do výrobných priestorov je návšteva povinná obliecť si jednorazový ochranný odev (plášť), obuť si pevnú uzavretú obuv a vykonať umytie a dezinfekciu rúk a očistu obuvi,
 4. Návšteva je povinná rešpektovať pokyny sprevádzajúceho zamestnanca TMV, a. s. a počínať si tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti a poškodeniu zariadení TMV, a. s.,
 5. Návšteva je povinná pri výkone pracovnej činnosti ohlásiť zamestnancovi TMV, a. s. akúkoľvek zistenú mimoriadnu udalosť a podieľať sa primerane a podľa pokynov zamestnanca TMV, a. s. na zmiernení jej následkov alebo jej odstránení,
 6. Návšteva, ktorá vykazuje zjavné známky infekčnej alebo inej prenosnej choroby, resp. nespôsobilosti v dôsledku požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok bude z priestorov Závodu plnenia minerálnej vody vykázaná.

 

Návštevám je zakázané:
 • svojvoľne vstupovať do výrobných priestorov Závodu plnenia minerálnej vody, svojvoľne vykonávať pracovnú činnosť a vykonávať pracovnú činnosť mimo zamestnancom TMV, a. s. určeného priestoru,
 • vykonávať svojvoľný zásah do strojno-technického zariadenia a výrobného procesu,
 • fajčiť a konzumovať jedlá a nápoje vo výrobných priestoroch Závodu plnenia minerálnej vody,
 • znečisťovať priestory a vykonávať činnosti, ktoré môžu viesť ku kontaminácií výrobkov (kašľanie, pľuvanie) a fajčiť mimo vyhradeného miesta,
 • poškodzovať zariadenia Závodu plnenia minerálnej vody.