I. Základné ustanovenia 1. Tento Štatút reklamnej súťaže „Súťaž o tričko Inšpiruj a fľašu Mitická“, (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v súťaži. 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a. s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3189/B (ďalej len „Spoločnosť„). 3. Spoločnosť vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tento Štatút Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. 4. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 23.11.2022 do 2.12.2022 (ďalej aj ako „Trvania súťaže“) s tým, že dňa 2.12.2022 prebehne žrebovanie víťazov súťaže v súlade s ustanoveniami tohto Štatútu. 5. Tento Štatút je k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti https://miticka.sk/statut-sutaze-trickoinspiruj/ a taktiež aj v samotnom sídle Spoločnosti. 6. Spoločnosť je prevádzkovateľom Podstránky sociálnej siete Facebook s názvom Mitická (@mitickask), prostredníctvom ktorej sprístupňuje aktuálne informácie o značke Mitická a zároveň prostredníctvom ktorej bude súťaž komunikovaná verejnosti (ďalej aj ako „Podstránka Mitická“).

 1. Účelom Súťaže je reklama a propagácia produktov Usporiadateľa pre podporu ich predaja a povedomia o značke. 8. O všetkých otázkach neupravených týmto Štatútom je oprávnená rozhodovať Spoločnosť, rozhodnutie Spoločnosti vo veciach súťaže a účasti súťažiaceho v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu Spoločnosti v súťaži nie je opravný prostriedok, rozhodnutie Spoločnosti je konečné. II. Ustanovenia k priebehu súťaže 1. Spoločnosť zverejní počas Trvania súťaže prostredníctvom Facebook Podstránok Mitická súťažný post (príspevok) (ďalej len „súťažný post„): Facebook súťažný post: V novembri máme náladu na ďalšiu súťaž. ✌️ Tentokrát hráš o štýlové tričko INŠPIRUJ z dielne Bratiska a fľašu Mitická na cesty. Do 2.12. označ kamoša alebo kamošku, ktorí Ťa inšpirujú k zaujímavým aktivitám v prírode a vyhraj. 🚵‍♂️🏕️ Štatút súťaže nájdete tu: https://bit.ly/vyhraj_trickoaflasu III. Pravidlá súťaže 1. Spoločnosť bude počas Trvania súťaže pripomínať súťažný post ďalšími nesúťažnými postami na Podstránkach Mitická. 2. Účastník súťaže musí odpovedať na súťažný post v súlade s jeho znením v čase Trvania súťaže. Odpoveď sa vykoná spôsobom určeným v prostredí sociálnej sieti Faceboo, pre komentovanie súťažného postu.
 2. Dňa 2.12.2022 o 15:00 hod. sa súťaž končí s tým následkom, že primárne Spoločnosť stiahne sprístupnený súťažný post z Podstránok Mitická alebo v prípade jeho nestiahnutia každá odpoveď na súťažný post už nebude zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu a pri každom takomto verejnom zdieľaní súťažného postu okamihom uplynutia času podľa tohto odseku osobe, ktorá ho vykonala nevzniká právo byť zaradený do procesu výberu víťaza súťaže. 4. Pre odstránenie informácií platí, že Spoločnosť bude prihliadať len na odpovede uverejnené pod súťažným postom v čase ukončenia súťaže a existujúce na Podstránkach Mitická v čase priebehu žrebovania. 5. Tento Štatút je Spoločnosť oprávnená priebežne upravovať. Takáto zmena nezakladá vznik akýchkoľvek práv súťažiaceho voči Spoločnosti, najmä nevzniká právo na náhradu akejkoľvek škody. 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť termíny žrebovania. 7. Spoločnosť vyhlasuje, že Faceboo, resp. jeho prevádzkovateľ, nemá nič spoločné s touto súťažou. IV. Účasť v súťaži 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok veku, je spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie v Slovenskej republike, ktorá má v sociálnej sieti Facebook zriadený svoj profil a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto Štatútu (ďalej aj ako „súťažiaci“ alebo aj „účastník“). 2. Súťažiacim sa stáva osoba podľa čl. IV bodu 1 tohto Štatútu okamihom vykonania odpovede na súťažný post podľa tohto Štatútu a má právo byť zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu. Súťažiaci je v
  súťaži identifikovaný prostredníctvom označenia svojho profilu, ktorý použije pri odpovedi na súťažný post. 3. Súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže iba raz. Ak sa súťažiaci opakovane zapojí do súťaže s využitím rôznych profilov, ktoré budú ním vytvorené alebo mu bude umožnené tretími osobami použiť ich, stráca postavenie súťažiaceho a zároveň právo na výhru. V prípade odovzdania výhry takejto osobe a následného preukázania porušenia povinnosti podľa tohto bodu má Spoločnosť právo na vrátenie výhry. 4. Súťažiaci nesmie k odpovedi uviesť informácie komerčného alebo nesúvisiace charakteru (odpoveď súťažiaceho musí byť v súlade s otázkou) so súťažným postom a nesmie uviesť informácie spôsobilé zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretích osôb. 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá porušila svojou odpoveďou k súťažnému postu podmienky uvedené v tomto Štatúte alebo iným spôsobom porušila podmienky uverejnené v tom Štatúte. Rovnako si Spoločnosť vyhradzuje právo odstrániť alebo zablokovať odpoveď podľa predchádzajúcej vety a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie následkov tohto konania. Právo Spoločnosti domáhať sa nárokov vzniknutých z titulu tohto konania nie je vykonaním predmetných úkonov dotknuté. 6. Spoločnosť nezodpovedá za kroky prevádzkovateľa domény facebook.com, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zablokovaniu alebo odstráneniu odpovedí súťažiaceho.
 3. Súťažiacim nesmie byť zamestnanec Spoločnosti alebo blízka osoba zamestnanca Spoločnosti; pre definovanie blízkej osoby sa uplatnia primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka. 8. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas so znením tohto Štatútu a zaväzuje sa ho dodržiavať. Účasťou v súťaži sa rozumie uverejnenie odpovede na súťažný post. 9. Každý súťažiaci si hradí sám náklady spojené so zapojením sa do súťaže. 10. Spoločnosť si vyhradzuje právo v sporných prípadoch (posúdenie splnenia podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou. 11. Spoločnosť je oprávnená aj počas súťaže priebežne kontaktovať súťažiacich a skontrolovať u nich splnenie podmienok stanovených Štatútom a následne postupovať podľa ustanovení tohto článku. Odmietnutie alebo opomenutie poskytnúť vysvetlenie Spoločnosti pri takejto kontrole sa považuje za porušenie podmienok tohto Štatútu. 12. Účasť v súťaži je dobrovoľná. 13. V prípade, ak v priebehu ktoréhokoľvek štádia Trvania súťaže nastanú také skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne upovedomiť Spoločnosť; účasť súťažiaceho v súťaži zaniká doručením takéhoto oznámenia, ako aj zmazaním odpovede. V. Proces výberu víťaza súťaže a doručovanie výhry 1. Dňa 2.12.2022 Spoločnosť uskutoční výber 1 víťaza súťaže na sociálnej sieti Facebook a to náhodným výberom formou žrebovania členmi komisie Spoločnosti s využitím elektronických prostriedkov. 2. Víťaz súťaže bude Spoločnosťou bezodkladne po tom, čo dôjde k jeho vyžrebovaniu, informovaný cestou správy jeho profilu na stránke
  facebook.com. Spoločnosť požiada výhercu o splnenie podmienok Štatútu a doručenie adresy v Slovenskej republike, na ktorú má byť výhra víťazovi súťaže doručovaná. V prípade, ak víťaz súťaže neoznámi Spoločnosti potrebné informácie do uplynutia jedného kalendárneho týždňa odo dňa odoslania informácie o výhre zo strany Spoločnosti, ide o porušenie podmienok Štatútu a víťaz stráca právo na výhru v súťaži s tým, že Spoločnosť si vyhradzuje právo výhru odovzdať vylosovanému náhradníkovi. 3. Spoločnosť po doručení korešpondenčnej adresy víťaza súťaže v Slovenskej republike bude doručovať výhru s využitím poštového kuriéra alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. 4. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie výhry v priebehu jej prepravy k víťazovi súťaže a víťaz súťaže nemá právo domáhať sa akéhokoľvek náhradného plnenia v prípade poškodenia výhry. Spoločnosť zároveň nezodpovedá za omeškanie pri doručovaní výhry z dôvodov na strane poštovej služby alebo kuriérskej služby. VI. Ustanovenia k výhre 1. Účasť v súťaži a ani výhra v súťaži nezakladá právo účastníka súťaže ani víťaza súťaže na akékoľvek finančné plnenie zo strany Spoločnosti. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať, ani účasť v Súťaži. 2. Každý víťaz súťaže získa po splnení podmienok podľa tohto štatútu tričko Inšpiruj a fľašu Mitická. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP„) výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Usporiadateľ oznámi výhercovi pri
  odovzdaní výhry jej hodnotu. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o DP sú od dane oslobodené výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR. 3. Spoločnosť si v prípade potreby, najmä v prípade nemožnosti dodať výhru v podobe špecifikovanej hnuteľnej veci, vyhradzuje právo zmeniť rozsah a obsah výhry. 4. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. VII. Ochrana osobných údajov a osobnosti 1. Účastníkovi sa pred registráciou v Súťaži dáva na vedomie, že pre účely Súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov za podmienok v rozsahu podľa Podmienok spracúvania osobných údajov účastníkov (ďalej len „Podmienky“), ktoré tvoria prílohu tohto Štatútu. Pre účasť v Súťaži je súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok upravených v Podmienkach povinná. 2. V prípade odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov alebo žiadosťou o ich vymazanie pred vyhodnotením Súťaže, stráca takýto účastník oprávnenie zúčastniť sa Súťaže. 3. Účastník udeľuje účasťou v Súťaži súhlas (i) k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených v Podmienkach, (ii) na zverejnenie svojho Facebook ID* a/alebo mena a priezviska, prípadne pseudonym (ak má takto označený svoj profil) na Podstránkach Mitická a na internetovej stránke Spoločnosti v prípade výhry a (iii)súhlas ku kontaktovaniu prostredníctvom spracúvaných osobných údajov pre účely odovzdania výhry, pričom tento súhlas udeľuje bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.
 • Facebook ID je číselný kód, ktorý je pridelený používateľovi sociálnej siete Facebook a slúži k jeho jednoznačnej identifikácii. VIII. Záverečné ustanovenia 1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22.11.2022. 2. V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k Súťaži a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť. 3. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci si Spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie, zrušenie alebo zmenu dĺžky Trvania Súťaže, ako aj zmenu výherných predmetov – nahradenie deklarovanej výhry predmetom porovnateľnej hodnoty a funkcionality. Takúto zmenu Spoločnosť vhodným spôsobom zverejní. 4. Zapojením sa do súťaže každý účastník súťaže vyjadruje súhlas s tým, že prevádzkovateľ stránky facebook.com a instragram.com, prostredníctvom ktorej je súťaž podľa týchto pravidiel realizovaná, voči nemu nemá žiadne záväzky. 5. Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená zo strany Facebook, resp. prevádzkovateľom stránky www.facebook.com a nie je s ňou nijako spojená. V Bratislave dňa 22.11.2022 Trenčianske minerálne vody, a. s. Príloha – Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov 1. Úvodné ustanovenia
  Nižšie uvádza Usporiadateľ Podmienky spracovania osobných údajov Účastníkov (ďalej len „Podmienky“) Usporiadateľom ako prevádzkovateľom pri účasti v Súťaži, nakoľko je spracovanie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži. V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Štatúte. Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Účastník pred svojou účasťou v Súťaži musí udeliť súhlas s týmito Podmienkami, ktoré sú súčasťou Štatútu. 1. Účel spracovania Účastník účasťou v Súťaži, t.j. zapojením sa do Súťaže na Podstránke Mitická, prejavuje súhlasu so Štatútom Súťaže a berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok pre organizáciu Súťaže, vyhodnotenie, odovzdanie výhier a kontrolu dodržiavania pravidiel Súťaže. 1. Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov Účastníka je sledovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Účastník je oprávnený uplatniť práva uvedené v článku 8. týchto podmienok v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (vrátane práva namietať spracúvanie osobných údajov), no v takom prípade sa bez ich poskytnutia a udelenia súhlasu nedá umožniť účasť účastníka v Súťaži. 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  [pre účel účasť v Súťaži] Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Usporiadateľovi spracúval nasledujúce osobné údaje: • Facebook ID • Meno a priezvisko, prípadne pseudonym [pre účel odovzdania výhry] V prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Usporiadateľa, bude pre účely odovzdania výhry nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby Usporiadateľ spracúval nasledujúce osobné údaje: • Facebook ID • Meno a priezvisko, prípadne pseudonym • E-mailová adresa • Poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) • Telefónne číslo Poskytnuté údaje je možné meniť u Usporiadateľa oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr@miticka.eu. 1. Doba uchovávania Osobné údaje Účastníka budú spracúvané po dobu trvania Súťaže a 6 mesiacov po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a pre prípad potreby žrebovania náhradníka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru.
 1. Ďalšie podmienky spracúvania Usporiadateľ nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby ich spracúvali pre seba. Usporiadateľ nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov, pokiaľ to nebude nevyhnutné na zabezpečenie Súťaže; pokiaľ to nevyhnutné bude, v takom prípade môže niektoré spracovateľské operácie delegovať na svojich dodávateľov (doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, prípadne účtovní, daňoví a právni poradcovia, atď.), ktorí ako sprostredkovatelia môžu osobné údaje pre Usporiadateľa ako prevádzkovateľa spracovávať. Takíto sprostredkovatelia budú spracúvať osobné údaje výlučne podľa pokynov Usporiadateľa a budú povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a tieto Podmienky. Všetci sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k osobným údajom len v takom nevyhnutnom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom ste súhlasili so spracovaním Vašich osobných údajov. Usporiadateľ nebude vykonávať prenos spracúvaných údajov do tretích krajín. Verejným orgánom sa poskytnú spracúvané údaje len v zákonom stanovených prípadoch a v zákonom stanovenom rozsahu osobné údaje poskytovať len v zákonom stanovenom rozsahu. Usporiadateľ zverejní Facebook ID, meno a priezvisko účastníka alebo jeho pseudonym, ktorý sa stal výhercom, na svojom internetovom sídle, ako aj Podstránkach Mitická. Vzhľadom na to, že Súťaž prebieha na platforme Facebook, tento môže byť, pokiaľ je to v zmysle GDPR a/alebo Zákona aplikovateľné, sprostredkovateľom na účely tam uverejnených informácií a údajov. 1. Podmienky ochrany spracúvaných údajov
  Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky. Usporiadateľ zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby osobné údaje Účastníkov Súťaže v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. Usporiadateľ využíva na prenos údajov na svojom portáli šifrovaciu metódu. Informácie, ktoré Účastník uvedie sa budú prenášať v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov. Ochrana prenosu osobných údajov bude aktualizovaná v závislosti od aktuálnych možností technológie. Usporiadateľ nezodpovedá a nemá dosah na mieru zabezpečenia platformy Facebook, ktorá ale poskytuje ochranu osobných údajov v zmysle svojich prevádzkových podmienok, s ktorými je každý používateľ platformy uzrozumený. 1. Práva Účastníka – dotknutej osoby Účastník Súťaže bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12–23 GDPR, najmä nasledujúce práva: 1. právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Účastník má právo od Usporiadateľa kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania). 2. právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. 3. právo na opravu údajov – Účastník má právo na to, aby Usporiadateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So
  zreteľom na účely spracúvania má Účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 4. právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Usporiadateľom. Ak by výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov. 5. právo na prenosnosť údajov – Účastník môže požiadať Usporiadateľa o prenos svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné. 6. právo namietať – Účastník má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme – pri spracúvaní na účely priameho marketingu. 7. spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – prípade, že s Usporiadateľom nadviaže Účastník kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, uloží Usporiadateľ oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, poštovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre vybavenie záležitosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve Usporiadateľ obmedzí ich spracovanie v prípade, že na to existujú dôvody. 8. právo na sťažnosť – Účastník má právo podať Usporiadateľovi sťažnosť vo veci spracovania jeho osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava
  (ktorý vykonáva dozor), v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv. 9. Kontaktné údaje a uplatnenie práv Účastníka Za účelom uplatnenia práv účastníka v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, resp. v prípade potreby kontaktu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov môže Účastník kontaktovať Usporiadateľa elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@miticka.eu alebo poštou na adrese Usporiadateľa uvedenej v Štatúte.